Списание
   "Яхти"

     Списание “Яхти” се появи през март 2007 г. Това е територия за яхти, яхтени пристанища, яхтен туризъм, яхтени изложения и шоурумове, регати, круизи, нормативни изисквания, фирми, предлагащи, поддържащи, възстановяващи и експлоатиращи яхтите. Рубриката “Яхти магазин” предлага за продажба всичко, свързано с яхтения бизнес, с подробно описание на технически данни и координати за връзка. Излиза в 90 страници през февруари, април, юни, август, октомври. Разпространява се в цялата страна.

“Yachti” magazine came out in March 2007. Area of yachts, yacht ports, yacht tourism, yacht fairs and showrooms, regattas, cruises, normative requirements, companies, offering, maintaining, renovating and exploiting yachts. The Rubric “Yacht Shop” offers for sale anything concerning yacht business, with exhaustive description of technical information and references. On release every February, April, June, August, October published by “MS Publisher”.

     АБОНАМЕНТ за 2009 година:

     5 книжки - 25 лева /с ДДС/
От издателите на сп. “Морски свят“   


Име* 


Фамилия* 


ЕГН 


Пощенски код* 


Община* 


Селище* 


Улица* 


Бл., вх., ет., ап.* 


Телефон 


e-mail* 


Вид на изданието* 

Книжно (печатно)
Електронно (online WEB)

Период на абонамента* 

1 мес.3 мес.6 мес.12 мес.

Начин на плащане* 

 В брой в редакцията
 С платежно нареждане
 С пощенски запис

Данни за платежно плащане:
Абонамент в лева:
Обединена Българска Банка, BIC: UBBSBGSF,
IBAN: BG39UBBS80021020269418

    • Корица на сп. Яхти